Lệnh Read và Readln trong Pascal – Sửa Máy Nhanh

Admin

12/09/2023

Share

lenh read va readln trong pascal sua may nhanh 773276

I. Lệnh đọc trong Pascal

Câu lệnh read được sử dụng để đọc thông tin được nhập từ bàn phím. Cú pháp của nó như sau:.

Trong đó Variable_List là danh sách các biến sẽ được gán dữ liệu từ bàn phím nhập vào.

Ví dụ: Tạo chương trình nhập tên cá nhân của bạn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

program OutputInPascal;

var

name : string;

begin

write('Nhap ten cua ban: ');

readln(name);

writeln('Ten cua ban la: ', name);

readln;

end.

Chạy chương trình sẽ hiển thị kết quả như dưới đây:

Lệnh read trong Pascal được sử dụng để đọc giá trị từ bàn phím và gán vào biến tương ứng.

II. Lệnh readln trong Pascal

Lệnh readln trong pascal có chức năng tương tự như lệnh read, nhưng khác biệt duy nhất là nó sẽ di chuyển con trỏ tới dòng tiếp theo thay vì kết thúc chương trình. Vì vậy, chúng ta nên sử dụng lệnh readln để học pascal.

Ví dụ: Tạo chương trình hiển thị thông tin cá nhân của bạn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

program OutputInPascal;

var

name : string;

domain : string;

age : integer;

begin

write('Nhap ten cua ban: ');

read(name);

write('Nhap website cua ban: ');

read(domain);

write('Nhap tuoi cua ban: ');

read(age);

writeln('Ten cua ban la: ', name);

writeln('Website cua ban la: ', domain);

writeln('Tuoi cua ban la: ', age);

readln;

end.

Chạy chương trình, bạn sẽ nhận được giao diện như dưới đây:

Lệnh readln trong Pascal dùng để đọc một dòng văn bản từ bàn phím và lưu nó vào một biến được chỉ định.

Cách sử dụng hàm read và readln trong Pascal sẽ luôn đi cùng bạn trong quá trình học lập trình nói chung và học Pascal nói riêng.

Xem nhiều:  Hướng dẫn khắc phục lỗi không kích hoạt được viber trên điện thoại

Nguồn: https://freetuts.Net.