Hàm pow() trong Python

Admin

14/09/2023

Share

ham pow trong python 832091

Hàm pow trong Python có tác dụng gì? Nó hỗ trợ tính toán bình phương trong ngôn ngữ Python. Dưới đây là mô tả chi tiết về cách sử dụng hàm mũ trong Python.

Ý nghĩa của hàm pow trong Python là gì?

Hàm pow() trong Python là một hàm tích hợp sẵn, cho phép tính lũy thừa của một số. Nó có thể nâng số cho trước lên lũy thừa cho trước. Nó cũng được gọi là hàm mũ trong Python và không quá khó sử dụng. Bạn chỉ cần hiểu cú pháp và thực hành nhiều để sử dụng thành thạo.

Các trường hợp phổ biến sử dụng hàm pow() trong Python

Bảng phía dưới tập hợp các trường hợp khác nhau để sử dụng hàm pow() trong Python:

Các trường hợp thường sử dụng hàm pow() trong Python

Cú pháp của hàm pow() trong Python

pow(x, y[, z])

Hàm mũ(x, y) tương đương với:

x**y

Các đối số của hàm pow()

Hàm pow() có 3 đối số.

 • X: số chi nhánh.
 • Y: số bậc.
 • Z: mô-đun (tùy chọn).
 • Các tình huống có thể xảy ra với tham số của hàm pow().

  x y z
  Số nguyên (dương, âm) Số nguyên dương Có thể có hoặc không
  Số nguyên (dương, âm) Số nguyên âm Không nên có

  Kết quả trả về từ hàm pow()

  Giá trị trả về của hàm pow() tùy thuộc vào kiểu tham số được truyền vào.

  x y z Giá trị trả về
  Số nguyên dương Số nguyên dương N/A Số nguyên
  Số nguyên dương Số nguyên âm N/A Số thực
  Số nguyên âm Số nguyên dương N/A Số nguyên
  Số nguyên âm Số nguyên âm N/A Số nguyên
  Số nguyên (dương, âm) Số nguyên dương Số nguyên (dương, âm) Số nguyên
  Xem nhiều:  Media player là gì? Windows Media Player là gì?

  Ví dụ 1: Hàm pow() hoạt động như thế nào?

  # x, y là số dương (x**y)
  print(pow(2, 2))
  # x là số âm, y là số dương
  print(pow(-2, 2))
  # x là số dương, y là số âm (x**-y)
  print(pow(2, -2))
  # x, y là số âm
  print(pow(-2, -2))

  Khi bạn chạy chương trình, kết quả trả về sẽ là:

  Ví dụ 2: Đoạn mã Python phân tích các trường hợp số dương và số âm

  # positive x, positive y (x**y)
  print("Positive x and positive y : ", end="")
  print(pow(4, 3))
  print("Negative x and positive y : ", end="")
  # negative x, positive y (-x**y)
  print(pow(-4, 3))
  print("Positive x and negative y : ", end="")
  # positive x, negative y (x**-y)
  print(pow(4, -3))
  print("Negative x and negative y : ", end="")
  # negative x, negative y (-x**-y)
  print(pow(-4, -3))
  

  Kết quả:.

  Positive x & positive y : 64