Hàm float() trong Python

Admin

15/09/2023

Share

ham float trong python 394802

Trong Python, hàm float() được sử dụng để chuyển đổi giá trị đã cho thành số dấu phẩy động. Cú pháp và các tham số của hàm float() sẽ được Quantrimang giới thiệu trong bài viết này.

Hàm float() trong Python

Cú pháp của hàm float() trong Python

float([x])

Các đối số của hàm float():.

Float() chỉ có một đối số duy nhất:.

 • X: số hoặc chuỗi cần được chuyển đổi thành số thập phân.
 • Hàm chấp nhận các loại giá trị có thể được sử dụng làm tham số như sau:

 • Số: Có thể là số tự nhiên hoặc số thập phân.
 • Chuỗi: Bao gồm một loại số tùy ý.
 • Khoảng cách bên trái hoặc bên phải hoặc một dòng mới của giá trị đều bị chương trình bỏ qua.
 • Có thể sử dụng các phép toán số học.
 • Có thể sử dụng với NaN, Infinity hoặc inf (cả chữ thường và chữ hoa).
 • Kết quả trả về từ float()

  Các giá trị mà hàm float() trả về phụ thuộc vào tham số được truyền vào.

 • Kết quả trả về là một số dấu phẩy động tương ứng nếu các tham số đúng yêu cầu của Python được truyền phù hợp.
 • Nếu không có đối số nào được truyền thì hàm trả về 0.0.
 • Nếu tham số truyền vào không phải là số thập phân hoặc không khớp với bất kỳ trường hợp nào đã được đề cập, chương trình sẽ hiển thị một thông báo lỗi.
 • Nếu một số được truyền nằm ngoài giới hạn số thực của Python thì kết quả sẽ gây ra ngoại lệ OverflowError.
 • Xem nhiều:  Tìm hiểu về left and right là gì và ý nghĩa trong văn bản tiếng Anh

  Ví dụ 1: Cách hoạt động của hàm float() là gì?

  # viết bởi Quantrimang.com
  # đối với số nguyên
  print(float(10))

  # Đối với số thập phânprint(float(11.22)).

  # đối với chuỗi
  print(float("-13.33"))

  # đối với chuỗi có khoảng trắng
  print(float(" -24.45\n"))

  # chuỗi gây ra lỗi
  print(float("abc"))

  Chạy ứng dụng, kết quả trả về là:

  10.0
  11.22
  -13.33
  -24.45
  ValueError: could not convert string to float: 'abc'

  Ví dụ 2: Sử dụng hàm float() với infinity và Nan (Not a number)

  # viết bởi Quantrimang.com
  # đối với NaN
  print(float("nan"))
  print(float("NaN"))

  # Với inf/infinityprint(float("vô cực"))print(float("Vô Cực"))print(float("Vô Cực"))print(float("vô cực")).

  Chạy ứng dụng, kết quả trả về là:

  nan
  nan
  inf
  inf
  inf
  inf

  Hàm float() chỉ có vài chú ý như vậy thôi. Bạn nhớ thực hành thường xuyên với các bài tập Python nhé.