Bài 6: Biến và cách khai báo biến trong Python

Admin

15/09/2023

Share

bai 6 bien va cach khai bao bien trong python 695150

Biến là một vị trí trong bộ nhớ dùng để lưu trữ dữ liệu (giá trị). Biến được đặt tên duy nhất để phân biệt giữa các vị trí bộ nhớ khác nhau. Quy tắc viết tên biến tương tự như quy tắc viết các định danh trong Python.

Trong Python, bạn không cần phải khai báo biến trước khi sử dụng. Chỉ cần gán một giá trị cho biến và sử dụng nó. Bạn cũng không cần phải khai báo kiểu dữ liệu của biến, nó sẽ được tự động nhận dạng dựa vào giá trị mà bạn đã gán.

Khái niệm biến trong Python là gì?

Biến trong Python là một vùng nhớ được dành riêng để lưu trữ các giá trị. Nó có thể được hiểu như một cách cung cấp dữ liệu cho máy tính để xử lý trong chương trình Python.

Các kiểu biến trong Python

Trong Python, mỗi giá trị đều có một kiểu dữ liệu riêng. Có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong Python như Numbers, List, Tuple, Strings, Dictionary, và nhiều hơn nữa. Bạn có thể khai báo biến trong Python bằng bất kỳ tên nào bạn muốn.

Đặt giá trị cho biến:

Có thể sử dụng toán tử = để gán giá trị cho biến. Bất kỳ loại giá trị nào cũng có thể được gán cho biến một cách hợp lệ.

a = 100 
print(a)

Định nghĩa lại một biến

Bạn có thể tái khai báo các biến Python ngay cả sau khi bạn đã định nghĩa một lần.

Xem nhiều:  ReactJS là gì? Những điều bạn chưa biết về ReactJS

Tại đây chúng ta có Python định nghĩa biến được khởi tạo thành f = 0.

Sau đó, thay đổi biến f thành giá trị “KinhKan”.

# Khai báo lần đầu
f = 0
print(f)
# Khai báo lại
f = 'KinhKan'
print(f)
Định nghĩa lại một biến trong ngôn ngữ lập trình là việc tạo ra một biến mới với cùng tên nhưng giá trị và kiểu dữ liệu có thể khác với biến ban đầu. Việc khai báo lại biến thường được sử dụng khi chúng ta muốn thay đổi giá trị hoặc kiểu dữ liệu của biến trong quá trình thực thi chương trình.

Định nghĩa biến và gán giá trị cho biến

Tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác, việc khai báo biến trong Python cũng rất dễ dàng.

# Khai báo và gán giá trị cho các biến
bienA,bienB,bienC = 5,"KinhKan",True
print(bienA)
print(bienB)
print(bienC)

Kết quả sẽ được hiển thị như sau:

Khai báo biến và thiết lập giá trị cho biến

Biến toàn cầu (global) và biến cục bộ (local)

Việc khai báo biến toàn cục hoặc biến cục bộ trong Python có ảnh hưởng quan trọng đến việc xử lý dữ liệu thông qua các biến.

Khi bạn muốn sử dụng một biến cho phần còn lại của chương trình hoặc mô-đun của mình, bạn có thể khai báo nó như một biến toàn cục. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn sử dụng biến trong một hàm hoặc phương thức cụ thể, bạn nên sử dụng một biến cục bộ khi khai báo biến trong Python.

Xét ví dụ sau đây:

# Khai báo một biến và khởi tạo nó: varX
varX = 101
print("Giá trị biến toàn cục: " + str(varX))
# Biến toàn cục so với biến cục bộ trong các hàm
def someFunction():
# global varX
  varX = 'Tôi đang học Python'
  print("Giá trị biến cục bộ: " + str(varX))
#-----------------------------------------------
someFunction ()
print("Giá trị biến toàn cục: " + str(varX))

Kết quả được hiển thị như sau:

Biến toàn cục và biến cục bộ

Giải thích:.

Có 3 hàm Print được sử dụng để hiển thị dữ liệu, trong đó biến varX có giá trị là 101 (kiểu int). Vì vậy, để ghép chuỗi “Giá trị biến toàn cục: ” với biến varX, cần chuyển đổi kiểu của varX từ số sang chuỗi bằng hàm str().

Xem nhiều:  Tất tần tật về see you again nghĩa là gì trong tiếng Anh cùng với ví dụ minh họa
 • In ra giá trị đầu tiên: Hiển thị giá trị của varX là “Giá trị biến toàn cục: 101”.
 • In thứ hai: biến varX đang nằm trong hàm someFunction(), và có giá trị varX = “Tôi đang học Python”, do đó khi gọi hàm someFunction(), sẽ xuất hiện là “Giá trị biến cục bộ: Tôi đang học Python”.
 • In thứ ba: Giá trị của biến varX tại thời điểm này là biến toàn cục, vì vậy kết quả hiển thị sẽ là “Giá trị biến toàn cục: 101”.
 • Huỷ bỏ, xoá biến

  Dùng lệnh Xóa để xoá biến, ví dụ:

  f = 11;
  print(f)
  del f
  print(f)

  Kết quả:.

  Hủy bỏ và xóa biến là hai hành động khác nhau trong lập trình. Hủy bỏ biến có nghĩa là giải phóng bộ nhớ đã được cấp phát cho biến, trong khi xóa biến chỉ đơn giản là loại bỏ biến khỏi không gian tên.

  Giải thích:.

 • Lệnh in đầu tiên, hiển thị giá trị 11.
 • Lệnh print tiếp theo, thông báo lỗi, với lý do đã xóa biến f bằng lệnh del f.
 • Tổng kết: